דירת מגורים K

דירת מגורים K

תכנון: רוני אלרואי אדריכלים

הדמיות לתכנון דירת מגורים | תל אביב, 2017

תכנון: BENYO